Loading…
A1
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc - Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Giá mua online
42550000000 đ
Giá niêm yết
42551420000 đ

Thông tin sản phẩm

Diện tích

733.6 m²

View

Ocean + NPR

Chính sách bán hàng đang áp dụng
1
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG BIỆT THỰ NGHỈ DƢỠNG BEST WESTERN PREMIER SONASEA PHU QUOC
---- Áp dụng từ ngày 15/8/2021 đến ngày 30/10/2021----
 
(hoặc đến khi có thông báo khác của Chủ đầu tư)
 
---
 I/ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CĂN BIỆT THỰ NGHỈ DƢỠNG THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH CHO THUÊ:
1.  Vị trí các căn Biệt thự: A1, A4, A5, A6, B1.
 
2.  Chính sách ƣu đãi bán hàng:
 
ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH
 
Áp dụng cho tất cả các giao dịch của các căn Biệt thự A1, A4, A5, A6, B1
1.   Chính sách quà tặng:
1.1   Khách hàng đƣợc tặng một viên KIM CƢƠNG trị giá 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng) và đƣợc giảm trừ trực tiếp vào giá bán khi ký Hợp đồng
 Điều kiện áp dụng:
Khách hàng đã đặt cọc từ ngày 15/08/2021 đến ngày 30/10/2021 và hoàn thiện ký Hợp đồng mua bán theo mẫu của Chủ đầu tƣ & hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Đợt 1 theo quy định tại CSBH này.
1.2  Khách hàng đƣợc tặng 05 Voucher Nghỉ dƣỡng tại BWP Villas với tiêu chuẩn Biệt thự tƣơng đƣơng với căn Biệt thự khách hàng đã  mua.
-                     Mỗi voucher tƣơng ứng với 1 đêm nghỉ tại 01 căn BWP Villas.
-                     Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không đƣợc giảm trừ trực tiếp vào giá bán khi ký Hợp đồng.
-                     Thời hạn sử dụng voucher: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022.
-                     Nội dung liên quan đến việc sử dụng Voucher : Theo quy định của Khu nghỉ dƣỡng
 Điều kiện áp dụng và thời điểm nhận quà tặng:
-                     Điều kiện đƣợc nhận quà tặng: Khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán theo mẫu của Chủ đầu tƣ và đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tối thiểu 30% Giá trị Biệt thự bao gồm VAT theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng mua bán.
-                     Thời điểm nhận quà tặng: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ
 
 
thời điểm khách hàng thanh toán tối thiểu 30% Giá trị Biệt thự đã bao gồm VAT.
 
2.  Chiết khấu thanh toán sớm:
-   Các Khách hàng không sử dụng chính sách hỗ trợ tài chính vay vốn ngân hàng và thanh toán đủ 95% Giá trị Hợp đồng bằng vốn tự có trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán sẽ đƣợc sẽ chiết khấu 10% Giá trị Niêm yết trƣớc VAT (Giá trị để tính chiết khấu là giá trị Niêm yết trƣớc VAT sau khi trừ đi các chiết khấu khác nếu có), giá trị chiết khấu sẽ đƣợc giảm trừ trực tiếp vào giá bán khi ký Hợp đồng.
-   Đối với các Khách hàng còn lại không sử dụng chính sách hỗ trợ tài chính vay vốn ngân hàng và thanh toán trƣớc tiến độ theo quy định tại Mục III nêu trên, sẽ đƣợc hƣởng tỷ lệ chiết khấu thanh toán trƣớc hạn với tỷ lệ 8%/năm tính trên số tiền thanh toán trƣớc hạn tƣơng ứng với thời gian thanh toán trƣớc hạn.
 
 3. 
CHÍNH SÁCH                            CHI TIẾT
Chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng
 
1
Thời gian vay
Tối đa 10 năm
2
Hạn mức cho vay tối đa (*)
50% giá trị Hợp đồng nếu tài sản bảo đảm là chính sản phẩm
3
Tỷ lệ vay đƣợc hỗ trợ lãi suất tối đa
50% giá trị Hợp đồng
4
Thời gian hỗ trợ lãi suất
24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tƣ và Khách hàng ký Hợp đồng mua bán và tối đa không quá ngày 30/10/2023.
5
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ
0%
6
Lãi suất sau thời gian hỗ trợ
Theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm
7
Phí trả nợ trƣớc hạn
Theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm
8
Ân hạn nợ gốc (**)
Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu
9
Điều kiện vay vốn
Khách hàng đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn của Ngân hàng từng thời kỳ
10
Tiến độ thanh toán khi Khách hàng vay vốn Ngân hàng và đƣợc nhận hỗ trợ lãi suất
Đợt
Giá trị KH phải
nộp bằng vốn tự
Giá trị NH giải
Thời hạn thanh toán
 
 
 
 
 
 
 
ngân
 
Đặt cọc
Từ 500.000.000 VNĐ
 
Ngay Tại Thời Điểm Ký HĐ Đặt Cọc
Đợt 1
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT (số tiền đã đặt cọc đƣợc đối trừ vào đợt này)
 
-   Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, KH thanh toán đợt 1 và ký HĐMB.
-   Kể từ ngày KH kí HĐMB và thanh toán đủ 15%. Trong vòng 30 ngày Ngân hàng sẽ giải ngân 15%.
Đợt 2
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 3
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
 
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB, KH thanh toán 15% Giá trị HĐ bao gồm VAT,
Đợt 4
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 65 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 5
20% Giá trị HĐ bao gồm VAT
 
Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB, KH thanh toán 20% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Đợt 6
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 125 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 7
 
5% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Khi bàn giao Giấy chứng nhận, Ngân hàng giải ngân. (***)
 Lƣu ý:
 
Mục (*): - Khách hàng phải đảm bảo đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng.
 
- Hạn mức cho vay cụ thể đối với từng Khách hàng phụ thuộc vào hồ sơ vay của từng Khách hàng
Mục (**): Thời gian ân hạn nợ gốc sẽ xem xét hồ sơ vay của từng Khách hàng.
 
Mục (***): Khách hàng phải đảm bảo đủ điều kiện vay vốn, cung cấp hồ sơ và ký các giấy tờ theo quy định của Ngân hàng. Trƣờng hợp Khách hàng không đủ điều kiện giải ngân theo đúng các thời hạn quy định nêu trên, khách hàng có nghĩa vụ thực hiện việc thanh toán bằng vốn tự có và không đƣợc Chủ đầu tƣ hỗ trợ lãi suất đối với khoản giá trị nêu trên.
 
 
4.  Chính sách tham gia Chƣơng trình cho thuê Biệt thự (“CTCT”):
 
CHÍNH SÁCH
CHI TIẾT
1
Thời gian tham gia CTCT
-          10 năm kể từ ngày bắt đầu.
-          Ngày bắt đầu là ngày khách hàng thanh toán đủ 95% và đã ký Biên bản bàn giao Biệt thự.
2
Chính sách nhận trƣớc thu nhập từ CTCT trong 03 năm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu CTCT
Khách hàng đƣợc nhận trƣớc thu nhập từ CTCT trong 03 năm kể từ ngày bắt đầu và giá trị này đƣợc giảm trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm khi ký Hợp đồng. Giá trị giảm
trừ đƣợc tính theo tỷ lệ 27.5% Giá trị Biệt thự trƣớc VAT và đã trừ các khoản giảm trừ, chiết khấu khác (nếu có)
3
Thu nhập từ CTCT từ năm thứ 4 đến khi kết thúc thời gian tham gia CTCT
-   Từ năm thứ 4 đến khi kết thúc thời gian tham gia CTCT, mỗi năm khách hàng đƣợc nhận thu nhập từ CTCT là 40% doanh thu từ việc đƣa Biệt Thự vào CTCT theo thực tế kinh doanh hàng năm
-   Kỳ thanh toán: 1 năm thanh toán 2 lần. Thời điểm thanh toán: định kỳ vào ngày 30/09của năm đƣợc nhận thu nhập và ngày 30/3 của năm kế tiếp năm đƣợc nhận thu nhập.
-   Sau khi hết thời gian tham gia CTCT, nếu khách hàng vẫn tiếp tục giao cho CĐT quản lý cho thuê căn Biệt thự thì từ năm thứ 11, khách hàng sẽ đƣợc nhận thu nhập từ CTCT là 85% lợi nhuận
thuần từ việc cho thuê căn Biệt thự.
 
4
 
Số đêm nghỉ miễn phí Khách hàng đƣợc sử dụng hàng năm
-   Từ ngày bắt đầu CTCT đến khi kết thúc CTCT, mỗi năm Khách hàng đƣợc sử dụng căn Biệt thự miễn phí 30 đêm.
-   Trong trƣờng hợp khi Khách hàng sử dụng đêm nghỉ miễn phí, căn Biệt thự không còn trống thì Khách hàng sẽ đƣợc sử dụng căn Biệt thự khác trong Khu nghỉ dƣỡng có tiêu chuẩn tƣơng đƣơng căn Biệt thự khách hàng sở hữu.
-   Các nội dung liên quan đến việc đặt phòng theo quy định tại Hợp đồng CTCT và quy định của Khu nghỉ dƣỡng
 
  
II/ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CĂN BIỆT THỰ NGHỈ DƢỠNG KHÁCH HÀNG TỰ SỬ DỤNG:
1.  Vị trí các căn Biệt thự: A7, A8, A9, A10, A11, B2.
 
2.  Chính sách ƣu đãi bán hàng:
 
ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH
 
Áp dụng cho tất cả các giao dịch của
1. Chính sách quà tặng:
Khách hàng mua 01 Biệt thự đƣợc tặng 01 xe điện 6 chỗ thƣơng hiệu
 
các căn Biệt thự A7, A8, A9, A10, A11, B2
EAGLE trị giá 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng). Trƣờng hợp khách hàng không có nhu cầu sử dụng xe điện sẽ đƣợc giảm trừ trực tiếp 200.000.000 VNĐ vào giá bán khi ký Hợp đồng.
 Điều kiện áp dụng:
Khách hàng đã đặt cọc từ ngày 15/08/2021 đến ngày 30/10/2021 và hoàn thiện ký Hợp đồng mua bán theo mẫu của Chủ đầu tƣ & hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Đợt 1 theo quy định tại CSBH này.
 
2.  Chiết khấu thanh toán sớm:
-   Các Khách hàng không sử dụng chính sách hỗ trợ tài chính vay vốn ngân hàng và thanh toán đủ 95% Giá trị Hợp đồng bằng vốn tự có trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán sẽ đƣợc sẽ chiết khấu 10% Giá trị Niêm yết trƣớc VAT (Giá trị để tính chiết khấu là giá trị Niêm yết trƣớc VAT sau khi trừ đi các chiết khấu khác nếu có), giá trị chiết khấu sẽ đƣợc giảm trừ trực tiếp vào giá bán khi ký Hợp đồng.
-   Đối với các Khách hàng còn lại không sử dụng chính sách hỗ trợ tài chính vay vốn ngân hàng và thanh toán trƣớc tiến độ theo quy định tại Mục III dƣới đây, sẽ đƣợc hƣởng tỷ lệ chiết khấu thanh toán trƣớc hạn với tỷ lệ 8%/năm tính trên số tiền thanh toán trƣớc hạn tƣơng ứng với thời gian thanh toán trƣớc hạn.
3.   Khách hàng đƣợc tặng toàn bộ thiết bị vận hành trong căn Biệt thự.
 
3. 
CHÍNH SÁCH                            CHI TIẾT
Chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng
 
1
Thời gian vay
Tối đa 10 năm
2
Hạn mức cho vay tối đa (*)
50% giá trị Hợp đồng nếu tài sản bảo đảm là chính sản phẩm
3
Tỷ lệ vay đƣợc hỗ trợ lãi suất tối đa
50% giá trị Hợp đồng
4
Thời gian hỗ trợ lãi suất
24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tƣ và Khách hàng ký Hợp đồng mua bán và tối đa không quá ngày 30/10/2023.
5
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ
0%
6
Lãi suất sau thời gian hỗ trợ
Theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm
7
Phí trả nợ trƣớc hạn
Theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm
8
Ân hạn nợ gốc (**)
Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu
 
9
Điều kiện vay vốn
Khách hàng đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn của Ngân hàng từng thời kỳ
10
Tiến độ thanh toán khi Khách hàng vay vốn Ngân hàng và đƣợc nhận hỗ trợ lãi suất
Đợt
Giá trị KH phải nộp bằng vốn tự có
Giá trị NH giải ngân
Thời hạn thanh toán
Đặt cọc
Từ 500.000.000 VNĐ
 
Ngay Tại Thời Điểm Ký HĐ Đặt Cọc
Đợt 1
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT (số tiền đã đặt cọc đƣợc đối trừ vào đợt này)
 
-   Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, KH thanh toán đợt 1 và ký HĐMB.
-   Kể từ ngày KH kí HĐMB và thanh toán đủ 15%. Trong vòng 30 ngày Ngân hàng sẽ giải ngân 15%.
Đợt 2
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 3
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
 
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB, KH thanh toán 15% Giá trị HĐ bao gồm VAT,
Đợt 4
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 65 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 5
20% Giá trị HĐ bao gồm VAT
 
Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB, KH thanh toán 20% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Đợt 6
 
15% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Trong vòng 125 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân (***)
Đợt 7
 
5% Giá trị HĐ bao gồm VAT
Khi bàn giao Giấy chứng nhận, Ngân hàng giải ngân. (***)
 
 
 
 
 
 Lƣu ý:
 
Mục (*): - Khách hàng phải đảm bảo đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng.
 
- Hạn mức cho vay cụ thể đối với từng Khách hàng phụ thuộc vào hồ sơ vay của từng Khách hàng
Mục (**): Thời gian ân hạn nợ gốc sẽ xem xét hồ sơ vay của từng Khách hàng.
 
Mục (***): Khách hàng phải đảm bảo đủ điều kiện vay vốn, cung cấp hồ sơ và ký các giấy tờ theo quy định của Ngân hàng. Trƣờng hợp Khách hàng không đủ điều kiện giải ngân theo đúng các thời hạn quy định nêu trên, khách hàng có nghĩa vụ thực hiện việc thanh toán bằng vốn tự có và không đƣợc Chủ đầu tƣ hỗ trợ lãi suất đối với khoản giá trị nêu trên.
4.  Chính sách bàn giao Biệt thự sớm:
 
Đối với Khách hàng vay vốn ngân hàng và đã thanh toán đủ tối thiểu 45% giá trị Hợp đồng bao gồm VAT theo đúng thời hạn đƣợc quy định tại Hợp đồng mua bán và có nhu cầu đƣợc nhận bàn giao Biệt thự sớm, Chủ đầu tƣ sẽ hỗ trợ bàn giao sớm Biệt thự cho Khách hàng. Các quy định liên quan đến việc nhận bàn giao Biệt thự sớm theo quy định của Chủ đầu tƣ.
5.  Quy định liên quan khi Khách hàng tự sử dụng căn Biệt thự.
 
-                                            Khách hàng phải thực hiện việc sử dụng Biệt thự theo đúng nội quy, quy chế, sổ tay hƣớng dẫn của Khu Nghỉ dƣỡng.
-                                            Khách hàng có trách nhiêm thanh toán các khoản phí bao gồm:
+ Phí Quản lý và bảo trì với đơn giá là 17.000 VNĐ/m2 đất/tháng.
 
+ Phí Dự phòng sửa chữa khu vực chung với đơn giá: 3.000 VNĐ/m2 đất/tháng.
 
Mức phí này có thể đƣợc thay đổi, điều chỉnh nhằm cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn của Khu nghỉ dƣỡng.
III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA 2 NHÓM SẢN PHẨM
 
 
Đợt thanh toán
Thời hạn
Giá trị thanh toán
 
 
 
Ký Hợp đồng đặt cọc
 
Đặt cọc 500.000.000 đồng/ Biệt thự
 
1
Thanh toán đợt 1
Khi ký HĐMB (trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc)
10% Giá trị HĐ bao gồm VAT (Đã bao gồm số tiền TT theo Hợp đồng đặt cọc).
 
 
2
Thanh toán đợt 2
Trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký HĐMB
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
 
3
Thanh toán đợt 3
Trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
 
4
Thanh toán đợt 4
Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký HĐMB,
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
 
5
Thanh toán đợt 5
Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
 
 
6
Thanh toán đợt 6
Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
7
Thanh toán đợt 7
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
10% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
8
Thanh toán đợt 8
Trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
5% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
9
Thanh toán đợt 9
Trong vòng 16 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
5% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
10
Thanh toán đợt 10
Trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
5% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
11
Thanh toán đợt 11
Trong vòng 20 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
5% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
12
Thanh toán đợt 12
Trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán
5% Giá trị HĐ (Đã bao gồm VAT)
13
Thanh toán đợt 13
Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thông báo cấp GCN
5% Giá trị HĐ (Đã bao
gồm VAT)
 
V/ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN MUA BIỆT THỰ NGHỈ DƢỠNG - BEST WESTERN PREMIER SONASEA PHU QUOC
 
 
DỰ ÁN
TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 
DỰ ÁN BEST WESTERN PREMIER SONASEA PHU QUOC
 
CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ KIÊN PHÚ QUỐC
Số TK: 111002630362 tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thành An

 

Phiếu tính giá

*Có thể chọn nhiều
*Chọn để xem lịch thanh toán chi tiết
 • Giá cọc sản phẩm

  200000000 đ

 • Giá bán niêm yết

  42551420000 đ

 • Giá bán trước VAT

  38683109091 đ

 • Tổng giá trị chiết khấu

  0 đ

 • Tổng giá trị sản phẩm

  42551420000 đ

*Phiếu tính giá tại mục này chỉ có tính chất tham khảo. Phiếu tính giá có giá trị làm căn cứ xác định giá trị Hợp đồng được lập bởi Chủ đầu tư và có chữ ký xác nhận của Khách hàng tại thời điểm ký kêt Hợp đồng giữa hai bên.

Lịch thanh toán

*Chọn tiến độ thanh toán để xem lịch thanh toán chi tiết

Toà & Phân Khu

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc là dự án khu nghỉ dưỡng thuộc tổ hợp Sonasea Villas & Resort được đầu tư phát triển bởi Tập đoàn CEO. Sở hữu vị trí liền kề khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc nằm trên “con đường tỷ đô" của Bãi Trường - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, cách biển chỉ 200m. Lấy cảm hứng từ nghề nuôi trai lấy ngọc nổi tiếng tại Phú Quốc, khối căn hộ được thiết kế như một con trai đang nhả ngọc và mỗi căn hộ, biệt thự đều là mỗi viên ngọc quý. Dự án cung cấp ra thi bao gồm 549 căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao (trong đó hơn 70% căn hộ tại dự án có view trực diện biển) và 16 căn biệt thự biển. Dự án nổi bật với hệ thống tiện ích hiện đại, độc đáo gồm: hồ bơi liên hoàn kết nối có thiết kế độc đáo, trung tâm karaoke hiện đại, nhà hàng, sky bar trên nóc khối căn hộ… mang đến nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo.

Hiện tại, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được quản lý vận hành bởi Best Western - top 10 tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Thiết kế dự án: Kume Asia - top 3 đơn vị thiết kế tại Nhật Bản

Xem thêm

12 Tiện ích

Nhà hàng Essence
Oasis Pool Bar
Cview Sky Bar
Phòng Hội Nghị
Thala Spa
Câu lạc bộ trẻ em Nemo
Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
Phòng Karaoke
Bãi biển riêng
Khu thể thao biển
Trung tâm Gym
Phố đi bộ

Thông tin dự án

Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc

Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc là khu nghỉ dưỡng 5 sao thuộc Tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, phát triển bởi Tập đoàn CEO tại Bãi Trường (Phú Quốc). Được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nu Indochina, hơn 70% căn hộ tại Best Western Premier Sonasea Phu Quoc có view trực diện biển. Đồng thời, dự án cũng sở hữu tiện ích cao cấp như: hồ bơi liên hoàn, nhà hàng, sky bar…

Hiện tại, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được quản lý vận hành bởi Best Western - top 10 tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Thông tin chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc

Mã số thuế: 1702075375

Số điện thoại: 0773980026

Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang